تضمین کیفیت

در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و بهبود مستمر تیم مدیریت مجموعه و نیز افزایش روز افزون رضایت ذینفعان از سالهای گذشته فعالیت های لازم در خصوص استمرار استانداردهای مختلف بین المللی و الزامات مشتریان صورت پذیرفته است.

        * اخذ استاندارد بین المللی ISO 9001:2000 
        
        * اخذ استاندارد بین المللی ISO/TS 16949:2002 در صنعت خودروسازی

        * ارتقاء استاندارد خودروسازی در سال 2009 به ISO/TS 16949:2009

        * اخذ رتبه از سازندگان مختلف در صنعت خودرو سازی

خط مشی کیفیت شرکت سیمین صنعت کوشا
        
مدیریت و پرسنل شرکت سیمین صنعت کوشا به عنوان تولید کننده انواع قطعات فلزی صنعتی، با اعتقاد به برقراری نظام کیفیت و رعایت الزامات سری استانداردهای     ISO 9001:2008 و ISO/TS 16949:2009 تعهد می نمایند که در جهت استقرار و حفظ نظام مدیریت کیفیت، خط مشی ذیل را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری و ارائه محصول منطبق با خواسته مشتری سرلوحه کار خود قرار دهند :
       

         1-افزایش رضایت مشتری (داخلی و خارجی)  
         2-بهبود مستمر سازمان        
         3-کاهش ضایعات
         4-   تحویل به موقع محصولات و کاهش زمان های تاخیر در تحویل
         5-   ارتقاء سطح علمی پرسنل از طریق آموزش     
         6-کاهش برگشتی از مشتری
         7-کاهش توقفات تولید و افزایش بهره وری

         8-تلاش برای شناسایی کنترل و کاهش ریسک فرایندهای سازمان از طریق رویکرد مدیریت ریسک

         9-فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و گسترش فرهنگ کار گروهی

         10-افزایش بهره وری

         11-تعهد به انجام تمامی الزامات قابل اجرا