تولید

کلیه تجهیزات تولیدی و تجهیزات قالب سازی  طبق برنامه تعمیرات توسط پرسنل متخصص این قسمت تحت نظارت و تعمیر می باشند و پرس هایی از 16 تا 800 تن را به کار گرفته ایم.